กฏหมายเกี่ยวกับกัญชง

 

     “กัญชง” (เฮมพ์) ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
     ในนิยามของกัญชา กำหนดให้ กัญชา (Cannabis) หมายความรวมถึงทุกส่วนของพืชกัญชา (Cannabis sativa L. และ Cannabis indicaAuth) และวัตถุหรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา ยกเว้นเปลือกแห้ง แกนลําต้นแห้ง เส้นใยแห้ง และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกแห้ง แกนลําต้นแห้ง เส้นใยแห้ง 

ดังนั้น กัญชา (Cannabis) จึงมีความหมายรวมไปถึงกัญชง (เฮมพ์) อันเป็นชนิดย่อยของกัญชาซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. subsp. sativa นั่นเอง กัญชง (เฮมพ์) จึงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เช่นเดียวกับกัญชา พืชกระท่อม พืชฝิ่น
     กัญชง (เฮมพ์) มีสารออกฤทธิ์สำคัญเช่นเดียวกับกัญชา คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง สนธิสัญญาสหประชาชาติจึงกำหนดให้กัญชา กัญชง (เฮมพ์) เป็นยาเสพติดที่ต้องควบคุมภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการป้องกันการใช้กัญชา กัญชง (เฮมพ์) ในทางที่ผิด

     พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กำหนดการกระทำความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับกัญชง (เฮมพ์) ดังนี้
     (1) ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาต โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นราย ๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
     (2) ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือในประเภท 5

     ข้อหาและโทษทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับกัญชง (เฮมพ์) ได้แก่
    (1) ผลิต นำเข้า หรือส่งออก มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 - 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 - 1,500,000 บาท (มาตรา 75 วรรค 1)
    (2) จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
        - จำนวนไม่ถึง 10 กิโลกรัม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 40,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 76/1 วรรค 1)
        - จำนวนตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 - 15 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 - 1,500,000 บาท (มาตรา 76/1 วรรค 2)
    (3) ครอบครอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 76 วรรค 1)
    (4) เสพ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 92 วรรค 1)

     กัญชง (เฮมพ์) มีประโยชน์หลากหลาย ปัจจุบันมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาและส่งเสริมให้ปลูกกัญชง (เฮมพ์) เป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและในเชิงอุตสาหกรรม โดยเส้นใยแห้งของกัญชงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทอเป็นผ้าใยกัญชง ทำหัตถกรรมพื้นบ้าน กระดาษ ฉนวนกันความร้อน สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงออกกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 โดยผู้อนุญาต คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกัญชง (เฮมพ์) ที่ขออนุญาตได้จะต้องมี THC ไม่เกินร้อยละ 1 ของน้ำหนักแห้งเท่านั้น
     แต่บทเฉพาะกาลกำหนดให้ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ (1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2563) ให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ขออนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ตามกฎกระทรวงนี้ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจจะขยายระยะเวลาต่อไปอีกสองปี หากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษประเมินการดำเนินงานพิจารณาทบทวนตามความเหมาะสมในการอนุญาตให้บุคคลทั่วไปมาขออนุญาตได้
โดยวัตถุประสงค์การขออนุญาต มีดังต่อไปนี้
     (1)ปลูกเพื่อประโยชน์ในครัวเรือน
     (2)ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์
     (3)ปลูกสำหรับการศึกษาวิจัย
     (4)ผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกตามข้อ (1) - (3)
     (5)เพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ลำต้นสด
     (6)เพื่อใช้ประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกำหนด โดยกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมีแผนการผลิต การจำหน่าย การใช้ประโยชน์ตามขั้นตอนที่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งมีสถานที่รักษาเมล็ดพันธุ์

 

อินโฟกราฟิค ชื่อ  เนื้อหาอินโฟกราฟิค 
ดาาวน์โหลด ไฟล์ JPG
กฏหมายเกี่ยวกับกัญชง
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF
กฏหมายเกี่ยวกับกัญชง 
   
คลิปวีดิโอ ชื่อ รายละเอียด ความยาว
       
 
QR Code
 ผู้เข้าชม

1081943
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
3661
4188
15744
1042331
15744
96616
1081943

Your IP: 3.232.129.123
Thu, 04 Mar 2021 21:11:35 +0000

ใครออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Login Form