การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ

ผลกระทบเมื่อแรงงานเสพยาเสพติด
      ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการนับเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ผลอันเนื่องมาจากปัญหาการใช้ยาเสพติดของแรงงานได้ส่งผลร้ายต่อตัวแรงงาน นายจ้าง/ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้บริสุทธิ์ในสังคมได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต พิการ และสูญเสียทรัพย์สินจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้ยาเสพติดของแรงงาน
    1)แรงงานผู้เสพยาเสพติด
    - สุขภาพทรุดโทรม
    - ประสบอุบัติเหตุในการทำงาน
    - ถูกเลิกจ้าง
    - ไม่มีเงินเลี้ยงครอบครัว
     นอกจากแรงงานผู้เสพยาเสพติดจะได้รับผลร้ายทางร่างกายและจิตใจจากการใช้ยาเสพติดชนิดต่าง ๆ โดยตรงแล้ว ยังอาจถูกไล่ออกจากงานได้ เนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่าฝืนระเบียบของสถานประกอบการ ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังยังพลอยได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย และที่สำคัญผู้ใช้แรงงาน ที่ใช้ยาเสพติดยังเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมกับบุตรหลานในครอบครัวของแรงงานเอง

     2)ผู้ประกอบการ
     ในส่วนของผู้ประกอบการย่อมได้รับผลเสียหายโดยตรงจากการใช้ยาเสพติดของแรงงาน ในสถานประกอบการของตนเอง เช่น
     - เกิดการลักขโมย ทะเลาะวิวาท เกิดความขัดแย้งในกลุ่มแรงงาน
     - ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ/มาตรฐาน ปริมาณการผลิตลดลง
     - เพิ่มภาระค่ารักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด รวมทั้งเพิ่มค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายต่าง ๆ
     - ถูกสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราว/พักใช้ใบอนุญาตประกอบการ
นอกจากนี้สถานประกอบการยังเกิดปัญหาอื่น ๆ ได้อีก เช่น
      - เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของแรงงานและความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในสถานประกอบการ
      - ประสิทธิภาพในการทำงานของแรงงานลดลง
      - เพิ่มภาระการบริหารงานบุคคล อันเนื่องมาจากแรงงานมีปัญหาการใช้ยาเสพติด
      - เสียภาพลักษณ์ชื่อเสียงของสถานประกอบการ

     3) ชุมชนรอบสถานประกอบการที่มีปัญหายาเสพติด
      - เกิดปัญหาอาชญากรรม ลักขโมยในชุมชน
      - ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  ทำอย่างไรถึงเป็นสถานประกอบการที่มีมาตรฐานด้านยาเสพติด
       การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ต้องระดมความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนฝ่ายแรงงานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความตระหนักต่อปัญหายาเสพติดให้แก่แรงงาน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ โดยการผสมผสานมาตรการด้านการปราบปราม การป้องกัน และการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในสถานประกอบการ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เน้นการมีส่วนร่วมของแรงงาน/ผู้ประกอบการเป็นสำคัญ โดยได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดทำระบบมาตรฐานด้านยาเสพติด ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมายยาเสพติด ดังเช่น
     - มีนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     - จัดทำป้ายประกาศเตือนตามกฎหมายยาเสพติด
     - มีกิจกรรมป้องกันส่งเสริมความรู้ให้แก่แรงงาน โดยการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ยาเสพติด การให้ข้อมูลความรู้ผ่านเสียงตามสายในสถานประกอบการ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแรงงาน ประกวดคำขวัญต้านยาเสพติด กิจกรรมดนตรี กีฬา กิจกรรมเสริมสร้างรายได้พิเศษ กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่แรงงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
      - ดูแล ช่วยเหลือแรงงานที่หลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามระบบมาตรฐานด้านยาเสพติดที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้แรงงานกลับคืนสู่สังคม
      - สอดส่องเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

   อาสาสมัครแรงงานพลังสำคัญในการป้องกันยาเสพติด
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่แรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ดำเนินการโดยอาสาสมัครแรงงาน มุ่งเน้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่แรงงาน โดยดำเนินการ ดังนี้
     - เป็นสื่อกลางระหว่างแรงงานในชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ส่งต่อข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ระหว่างแรงงาน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
     - เผยแพร่สื่อให้ความรู้โทษพิษภัยยาเสพติดแก่แรงงาน
     - ให้ข้อมูล คำปรึกษา รวมทั้งคำแนะนำในการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการและแรงงาน
     - รณรงค์เชิญชวนผู้ประกอบการแสดงเจตจำนงเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

   ผลดีเมื่อสถานประกอบการปลอดยาเสพติด
   - ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น คุณภาพและปริมาณการผลิตได้มาตรฐานที่กำหนด ทำให้สถานประกอบการมีผลประกอบการดีขึ้น
   - ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แรงงานไม่เกิดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ไม่เกิดอุบัติเหตุในการทำงานอันเนื่องมาจากใช้ยาเสพติด
    - ลดภาระการบริหารงานบุคคล ในการจัดการปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องมาจากแรงงานใช้ยาเสพติด เช่น การหยุดงานบ่อย การลักขโมยทรัพย์สินในสถานประกอบการ เป็นต้น
    - มีระบบการจัดการด้านยาเสพติด เมื่อเกิดปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ สามารถดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาได้ตามกระบวนการที่เป็นระบบ
    - สถานประกอบการมีภาพลักษณ์ที่ดี มีการดำเนินงานเพื่อสังคม ช่วยเหลือแรงงานตามสมควร และช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน

ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับเมื่อแรงงาน/สถานประกอบการปลอดยาเสพติด
   - มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยแรงงานซึ่งเป็นสมาชิกชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมทั้งคนในชุมชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสงบสุข
   - มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
โดยสมาชิกของชุมชนเกิดความไว้วางใจในการทำงานกับสถานประกอบการที่ดี มีระบบ การจัดการด้านยาเสพติด แรงงานทำงานอย่างมีความสุข แรงงานมีรายได้ สามารถซื้อสินค้าของผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน ทำให้มีรายได้หมุนเวียนในชุมชน รวมทั้งเกิดความผูกพันระหว่างชุมชนและสถานประกอบการ จะทำให้สภาพแวดล้อมที่ดี ชุมชนสังคมปลอดภัยน่าอยู่

 

อินโฟกราฟิค ชื่อ  เนื้อหาอินโฟกราฟิค 
ดาวน์โหลด ไฟล์ JPG
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ
   
คลิปวีดิโอ ชื่อ รายละเอียด ความยาว
       
 
QR Code
 

 ผู้เข้าชม

601814
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2361
2138
6492
584170
9305
45466
601814

Your IP: 35.169.107.85
Wed, 05 Aug 2020 22:25:08 +0000

ใครออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Login Form